Get Adobe Flash player

YARGITAY KARARI


6 Aral覺k 2011 SALI Resm簾 Gazete Say覺 : 28134 YARGITAY KARARLARI Yarg覺tay 13. Hukuk Dairesinden: Esas No : 2011/4736 Karar No : 2011/11579 YARGITAY 襤LAMI Mahkemesi : Ankara 2. T羹ketici Mahkemesi Tarihi : 12/10/2010 Numaras覺 : 2010/291-2010/548 Davac覺 : Ankara T.A.. vekili avukat Zeynep Eren engelci Daval覺 : Koray Karacan vekili avukat Mehmet Behic G羹le癟 Taraflar aras覺ndaki T羹ketici Sorunlar覺 Hakem Heyeti Karar覺n覺n iptali davas覺n覺n yap覺lan yarg覺lamas覺 sonunda, ilamda yaz覺l覺 nedenlerden dolay覺 davan覺n kabul羹ne y繹nelik olarak verilen h羹km羹n Yarg覺tay Cumhuriyet Basavc覺l覺覺nca Kanun Yarar覺na bozulmas覺 istenilmekle, dosya incelendi, gerei konuulup d羹羹n羹ld羹. KARAR Davac覺, daval覺 ile kredi kart覺 羹yelik s繹zlemesi imzalad覺klar覺n覺, s繹zleme gerei 2007 y覺l覺 i癟erisinde y覺ll覺k 羹yelik 羹creti olarak daval覺 hesab覺ndan 40.00 TL kesinti yap覺ld覺覺n覺, daval覺n覺n T羹ketici Sorunlar覺 Hakem Heyetine Bavurarak, yap覺lan kesintinin iadesini istediini, Alt覺nda T羹ketici Sorunlar覺 Hakem Heyetinin 10.3.2010 tarihli karar覺 ile bu kesintinin daval覺ya iadesine karar verdiini, daval覺 talebinin yasal dayanaktan yoksun olduu gibi s繹zlemeye ayk覺r覺 olduunu daval覺n覺n talep hakk覺n覺n bir y覺ll覺k zaman a覺m覺na urad覺覺n覺 belirterek T羹ketici Sorunlar覺 Hakem Heyeti karar覺n覺n iptalini istemitir. Daval覺, davac覺n覺n kredi kart覺 羹yelik 羹creti talep etmesinin yasaya ayk覺r覺 olduu gibi s繹zleme h羹km羹n羹n haks覺z art niteliinde bulunduunu savunarak davan覺n reddini istemitir. Mahkemece, daval覺 talebinin sebepsiz zenginlemeye dayal覺 olduu, BK 66 maddesi gereince daval覺, hesab覺ndan kesinti yap覺ld覺覺n覺 繹rendii tarihten itibaren 1 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resinde dava a癟mas覺 gerektiini, kredi kart覺 sahibinin kesintiyi 繹rendii tarihten itibaren 1 y覺ll覺k s羹rede talepte bulunmad覺覺 i癟in istirdat talebinin zamana覺m覺na urad覺覺 gerek癟esiyle, davac覺 itiraz覺n覺n kabul羹ne Alt覺nda Kaymakaml覺覺 T羹ketici Sorunlar覺 Hakem Heyetinin 10.3.2010 tarihli karar覺n覺n iptaline dair verdii karar, Yarg覺tay Cumhuriyet Basavc覺l覺覺nca kanun yarar覺na temyiz edilmitir. Taraflar aras覺nda 20.11.2006 tarihli kredi kart覺 羹yelik s繹zlemesi imzaland覺覺, bu s繹zlemeye dayanarak Koray Karacan'a kredi kart覺 verildii, Bankan覺n 2007 y覺l覺 i癟in Koray Karacan'覺n hesab覺ndan 40.00 TL kredi kart覺 羹yelik 羹creti kestii, bunun 羹zerine Koray Karacan'覺n 2010 y覺l覺nda yap覺lan kesintinin iadesi i癟in T羹ketici Sorunlar覺 Hakem Heyetine bavurduu, yap覺lan inceleme sonucunda talebin kabul羹ne 40.00 TL kredi kart覺 羹yelik 羹cretinin, kart hamiline iadesine karar verildii, Bankaca bu karar覺n iptali i癟in T羹ketici Mahkemesine itiraz edilmesi 羹zerine yap覺lan yarg覺lamada kredi kart覺 sahibinin kesintinin yap覺ld覺覺 2007 y覺l覺ndan 3 y覺l sonra istirdat talebinde bulunduu, oysa; kart hamilinin istirdat talebinin yasal dayana覺n覺n sebepsiz zenginleme olup BK 66 maddesi gereince 繹renme tarihinden itibaren 1 y覺ll覺k s羹rede talepte bulunmad覺覺 i癟in istirdat talebinin zamana覺m覺na urad覺覺 gerek癟esiyle itiraz覺n kabul羹ne, T羹ketici Sorunlar覺 Hakem Heyeti karar覺n覺n iptaline karar verildii toplanan deliller ve dosya i癟eriinden anla覺lmaktad覺r. Yukar覺da a癟覺kland覺覺 羹zere, taraflar aras覺nda s繹zleme ilikisi kurulduu ve 40.00 TL kredi kart覺 羹yelik 羹cretinin bu s繹zlemeye dayal覺 olarak daval覺 hesab覺ndan mahsup edildii saptand覺覺na g繹re uyumazl覺k, s繹zleme ilikisinde uygulanmas覺 gereken BK 125 maddesindeki 10 y覺ll覺k zamana覺m覺na tabidir. Uyumazl覺kta sebepsiz zenginleme h羹k羹mlerine ilikin BK 66 maddesi uygulanmas覺 m羹mk羹n deildir. HGK 2010/13-93-88 say覺l覺 karar覺 da bu dorultudad覺r. Mahkemece BK 66 maddesinde 1 y覺ll覺k zamana覺m覺 s羹resi esas al覺narak itiraz覺n kabul羹 ile T羹ketici Sorunlar覺 Hakem Heyeti Karar覺n覺n iptaline karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup Yarg覺tay Cumhuriyet Basavc覺l覺覺n覺n kanun yarar覺na bozma talebinin kabul羹 gerekmitir. SONU: Yarg覺tay Cumhuriyet Basavc覺l覺覺 kanun yarar覺na bozma isteminin kabul羹 ile mahkeme karar覺n覺n sonuca etkili olmamak 羹zere kanun yarar覺na BOZULMASINA, 18.7.2011 g羹n羹nde oybirliiyle karar verildi.irketimizin 2012 y覺l覺nda haz覺rlam覺 olduu 20 Avrupa Birlii projesinin 14 tanesi baar覺l覺 bulunarak kabul edilmitir...

KRED襤 KARTILARI VE 襤ADELER襤 HAKKINDA GEN襤 B襤LG襤

Kredi kart覺 aidat覺yla ilgili 繹nemli gelime!!

6 Aral覺k 2011 Yarg覺tay, bankalar覺n ald覺覺 y覺ll覺k kredi kart覺 kullan覺m 羹creti kesilmesine kar覺 10 y覺l i癟inde itiraz edilebileceine h羹kmetti. Yarg覺tay 13. Hukuk Dairesi'nin konuya ilikin karar覺 Resmi Gazete'nin bug羹nk羹 say覺s覺nda yay覺mland覺. Karara g繹re, Koray Karacan adl覺 bir kredi kart覺 sahibi, 2006 y覺l覺nda ald覺覺 kredi kart覺 i癟in 2007 y覺l覺nda hesab覺ndan kesilen 40 liral覺k 羹yelik 羹cretine kar覺 2010 y覺l覺nda Alt覺nda T羹ketici Sorunlar覺 Hakem Heyetine bavurdu. Hakem heyeti, kesintinin daval覺ya iadesine karar verdi. Banka, Karacan'覺n talebinin yasal dayanaktan yoksun, s繹zlemeye ayk覺r覺 ve talep hakk覺n覺n bir y覺ll覺k zaman a覺m覺na urad覺覺 iddias覺yla, hakem heyeti karar覺n覺n iptali istemiyle dava a癟t覺. Davay覺 karara balayan Ankara 2. T羹ketici Mahkemesi, Karacan'覺n talebinin sebepsiz zenginlemeye dayal覺 olduu ve hesab覺ndan kesinti yap覺ld覺覺n覺 繹rendii tarihten itibaren 1 y覺ll覺k zaman a覺m覺 s羹resinde dava a癟mas覺 gerektii gerek癟esiyle bankan覺n talebini yerinde buldu ve hakem heyetinin karar覺n覺 iptal etti. 10 YILA KADAR 襤T襤RAZ HAKKI Bunun 羹zerine Yarg覺tay Cumhuriyet Basavc覺l覺覺 yerel mahkemenin karar覺n覺, kanun yarar覺na bozulmas覺 i癟in temyiz etti. Temyiz istemini g繹r羹en Yarg覺tay 13. Hukuk Dairesi, taraflar aras覺ndaki uyumazl覺覺n zaman a覺m覺 s羹resiyle ilgili olduu tespitinde bulundu. Y羹ksek mahkemenin karar覺nda, Bor癟lar Kanunu'nun 125. maddesine g繹re uygulanmas覺 gereken zaman a覺m覺 s羹resinin 10 y覺l olduuna h羹kmedildi. Yerel mahkemenin 1 y覺ll覺k zaman a覺m覺 s羹resini dikkate alarak itiraz覺 kabul ederek, Hakem Heyeti karar覺n覺n iptaline karar vermesinin usul ve yasaya ayk覺r覺 olduuna iaret eden Yarg覺tay 13. Hukuk Dairesi, Yarg覺tay Cumhuriyet Basavc覺l覺覺n覺n temyiz istemini yerinde buldu ve T羹ketici Mahkemesi karar覺n覺 oybirliiyle bozdu. Yarg覺tay, daha 繹nce de bankalar覺n kredi kart覺 sahiplerinden y覺ll覺k kullan覺m 羹creti almas覺na kar覺 a癟覺lan davalarda t羹keticileri hakl覺 bulmu ve bu 羹cretin al覺namayaca覺na dair emsal kararlar vermiti. Yarg覺tay'覺n bu son karar覺 da kredi kart覺 sahiplerine, y覺ll覺k kullan覺m 羹cretine kar覺 10 y覺l i癟inde yarg覺ya bavurma imkan覺 tan覺m覺 oldu. Kaynak: A.A. Banka Kesti O Geri Ald覺!! T羹keticiler Birlii Bakan Yard覺mc覺s覺 Mustafa Din癟, hakk覺n覺 arayan t羹keticilerin, a癟t覺覺 davalar覺 mutlaka kazand覺覺n覺 s繹yledi. Bankalar覺n ald覺覺 arac覺l覺k 羹cretlerini haks覺z bulan mahkemeler, geri 繹denmesine karar veriyor Konya-Ereli Kaymakaml覺覺 T羹ketici Sorunlar覺 Hakem Heyeti, bir 繹retmenin bankadan 癟ektii 47 bin 500 liral覺k konut kredisine bal覺 olarak kendisinden 癟eitli nedenlerle kesilen 3785 liran覺n iade edilmesine karar verdi. T羹ketici Mahkemesi karar覺 onaylad覺. Kredi kullan覺m bedeli kesti Konya-Ereli Kaymakaml覺覺 T羹ketici Sorunlar覺 Hakem Heyeti, bir 繹retmenin bankadan 癟ektii 47 bin 500 liral覺k krediye istinaden 癟eitli nedenlerle kesilen 3785 lira 66 kuruun iadesine karar verdi. retmen M羹min K羹癟羹ky羹ksel (36), 2009'da bir bankadan 47 bin 500 lira konut kredisi 癟ekti. S繹z konusu banka, M羹min K羹癟羹ky羹ksel'den kredi kullan覺m bedeli ad覺 alt覺nda 1675 liral覺k kesinti yapt覺. Erken 繹deme i癟in 羹cret ald覺 M羹min K羹癟羹ky羹ksel, faiz d羹羹nce kredi yap覺land覺rmas覺na bavurdu. Yap覺land覺rma ilem bedeli i癟in de kendisinden 930 lira al覺nd覺. Daha sonra K羹癟羹ky羹ksel'den krediyi erken 繹dedii ve vadesinden 繹nce 繹deme yapt覺覺 i癟in 871 lira 81 kuru erken 繹deme 羹creti al覺nd覺. Banka, hayat sigortas覺 i癟in 103 lira, ipotek kald覺rma ilemi i癟in 105 lira, konut sigortas覺 i癟in 100 lira olmak 羹zere 308 lira kesinti yapt覺. Mahkemeye bavuran kazan覺yor Banka heyetin geri 繹deme karar覺na itiraz ederek Ereli 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bavurdu. Mahkeme farkl覺 zamanlarda verdii kararlarla, t羹m kesintilerin tekrar M羹min K羹癟羹ky羹ksel'e 繹denmesine karar verdi. M羹min K羹癟羹ky羹ksel gibi 癟ok say覺da insan覺n bu ekilde madur edildiini belirten T羹keticiler Birlii Bakan Yard覺mc覺s覺 Mustafa Din癟, hakk覺n覺 arayan t羹keticilerin, a癟t覺覺 davalar覺 mutlaka kazand覺覺n覺 s繹yledi.